top of page

Privacy

Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is.U heeft recht op inzage in uw dossier.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts.

Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrek ik deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

De behandeling wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed volgens de DBC-systematiek. DBC is de afkorting voor Diagnose Behandel Combinatie. Op de factuur naar uw verzekeraar staat een code voor de diagnose vermeld. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u een zogenaamde privacy verklaring invullen en opsturen naar uw verzekeraar. De behandeling wordt dan vergoed zonder dat uw verzekeraar weet wat de diagnose is.

Gegevens over afgesloten DBC´s moeten, ook voor diegenen die een privacyverklaring hebben ingevuld, aangeleverd worden aan het DIS (DBC Informatiesysteem), een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. Om gegevens aan te leveren bij het DIS maak ik gebruik van software van Axians DBC-online.

Een uitgebreide beschrijving van het privacy-beleid vindt u in het Privacy Statement.

bottom of page