top of page

Aanmelding

Aanmelding bij Praktijk Psychiatrie Reineke verloopt altijd via een verwijsbrief van uw huisarts.

U kunt ons vervolgens het beste mailen. Na aanmelding overleg ik vaak eerst met de verwijzer om een goede inschatting te kunnen maken van het gekozen traject en zodoende misverstanden te voorkomen. Tevens maak ik gebruik van een aanmeldformulier dat u krijgt toegezonden per mail. Na aanmelding volgt een intake en adviesgesprek. Hierna wordt een behandelplan opgemaakt. 

U kunt zich aanmelden via: contact@praktijkpsychiatriereineke.info

Wachttijden

Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd, maar in een kleine praktijk kan de vraag snel groter zijn dan het aanbod. Momenteel is er helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

PraktijkPsychiatrieReineke heeft in 2021,2022 en 2023 contracten gesloten met: 

 • Achmea: Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis

 • ONVZ

 • DSW

 • OWM Zorg en Zekerheid

 • Caresque

PraktijkPsychiatrieReineke heeft in 2024 contracten gesloten met: 

 • Achmea: Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis

 • ONVZ

 • DSW

 • OWM Zorg en Zekerheid

 • Caresque

 • VGZ

 • ASR

Bij een contract gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u bij uw zorgverzekeraar checkt wat u vergoed krijgt. De vergoeding is namelijk afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Tarieven

Bin­nen de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ (SGGZ) wor­den de kos­ten gede­cla­reerd volgens het Zorg Prestatie Model. Alleen de direc­te tijd waar­in u con­tact heeft met uw behan­de­laar wordt in rekening gebracht, maar in die tarieven is ook de zoge­naam­de indi­rec­te tijd verwerkt. Hier­bij kunt u den­ken aan ver­slag­leg­ging, voor­be­rei­ding, inter­pre­ta­tie van test­uit­sla­gen, infor­me­ren huis­arts, brieven etc.

 

De tarie­ven voor de ver­schil­len­de disciplines wor­den jaar­lijks door de Neder­land­se Zorg­au­to­ri­teit (NZa) vast­ge­steld en gepu­bli­ceerd in een tarief­be­schik­king. De tarief­be­schik­kin­gen voor 2022 kunt u (in PDF) down­lo­a­den door hier te klik­ken en te kiezen voor de bijlage: Op de website van de NZa kunt u deze tarieven vinden: tarieven GGZ en forensische zorg.

Uw zorgverzekeraar staat er niet bij. Wat nu?

Ook als de praktijk geen contracten heeft kunt u in behandeling komen binnen het kader van de zorgverzekeringswet. Als u een restitutieverzekering heeft, krijgt u zelf de rekening, die doorgaans tot 100% vergoed wordt. Als u een 'natura-verzekering' hebt dan is een behandeling ook mogelijk. U zult zelf een deel van de kosten moeten betalen. Let op, check de voorwaarden van uw verzekeraar!

bottom of page